Zasielame ihneď - Vymeníme zadarmo - Tovar môžete do 90 dní vrátiť - Doprava zadarmo nad 39 €

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
2. Objednávka
3. Storno objednávky
4. Cenové podmienky
5. Spôsoby dopravy a platby
6. Dopravné a balné
7. Dodacie podmienky
8. Výmena tovaru
9. Záruka vrátenia peňazí
10. Záručné podmienky a reklamácia
11. Ochrana osobných údajov
12. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia
13. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „OP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti Santos SK s.r.o, Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35926350 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.: 35312/B, (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci"), pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.danaeshop.sk, a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku, prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").
 • Tieto OP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu www.danaeshop.sk (ďalej len Danaeshop)
 • OP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.danaeshop.sk.
 • Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito OP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito OP, príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
 • Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. Zákon o priestupkoch, v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov zostávajú týmito OP nedotknuté.
 • Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar na www.danaeshop.sk.
 • Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky na www.danaeshop.sk s celkovou cenou tohto tovaru, vrátane ceny dopravy
 • Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke na www.danaeshop.sk
 • Kontaktné údaje na Predávajúceho:

  Sídlo firmy: Santos SK s.r.o, Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava, Slovensko
  Kontaktná adresa : Santos SK s.r.o., P.O.BOX č. 6, 666 01 Tišnov, Česká republika
  Vrátenie tovaru - výmena - reklamácia : Santos SK s.r.o., P.O.BOX č. 6, 666 01 Tišnov, Česká republika
  Tel.: + 421 903 555 888
  Mobil: +421 903 555 888 (pondelok - piatok) 07.00 - 14.00 h
  E-mail: danaeshop@santos.sk

2. Objednávka

 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.
 • Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.
 • Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
 • Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu danaeshop@santos.sk
 • Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
  • Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt(telefón a e-mailová adresa)
  • Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis
  • Množstvo objednávaného tovaru
  • Spôsob zabalenia tovaru (štandardné alebo darčekové s venovaním)
  • Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, tovar bude dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho)
  • Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru, ak je iná ako Kupujúci.
 • Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci bude v takom prípade kontaktovať Kupujúceho a vyzve ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu alebo doplneniu. Doručením údajov spresňujúcich alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

3. Storno objednávky

 • Storno objednávky zo strany kupujúceho
  Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.
 • Storno objednávky zo strany predávajúceho
  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Cenové podmienky

 • Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom www.danaeshop.sk je uvedená vždy u daného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.danaeshop.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.danaeshop.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný.

5. Spôsoby dopravy a platby

Spôsoby platby:

 • Platba kartou online - ComGate
 • Platba na dobierku
 • Platba prevodom
Spôsoby dopravy:
 • Packeta - doručenie na výdajné miesto
 • Packeta - doručenie va Vašu adresu

6. Dopravné a balné

 • Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave.
 • Predávajúci si účtuje dopravné v prípade, že celková suma za objednávku je nižšia ako 59,- €.
 • Predávajúci si dopravné v súvislosti s dodaním tovaru v hodnote nad 59,- € neúčtuje, okrem prípadu, ak sa napriek dohode Kupujúceho s kuriérskou službou, nepodarí tovar úspešne dodať v dohodnutom čase a na mieste dodania Kupujúcemu alebo ak Predávajúci vracia tovar Kupujúcemu v dôsledku neoprávnenej reklamácie.
 • Cena za dopravné je závislá od spôsobu dopravy a je uvedené v časti "Doprava a platba".

7. Dodacie podmienky

 • Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Dodacia doba je uvedená priamo pri každom modeli a pohybuje sa v rozmedzí 1 - 10 dní. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Stav elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O stave elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež upozornený e-mailom.
 • Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby UPS alebo Slovenskej pošty na adresu miesta dodania, uvedenú kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba zanechá v prípade opakovaného neúspešného doručenia zákazníkovi avízo o zásielke. V prípade, že sa zásielka nachádza v depe kuriérskej spoločnosti, je možné dohodnúť jej opätovné doručenie. V prípade, že je zásielka vrátená Predávajúcemu, je po dohode možné jej opätovné zaslanie. V takomto prípade náklady na opätovné doručenie zásielky Kupujúcemu znáša Kupujúci.
 • Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 • Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených škodách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 • Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

8. Výmena tovaru

 • V prípade, že si Kupujúci objednal tovar, ktorý mu nevyhovuje veľkosťou alebo strihom, môže ho na vlastné náklady vrátiť Predávajúcemu, do 14 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Tento mu bude vymenený za iný tovar z ponuky. Kupujúci zaplatí poplatok za dopravu a cenový rozdiel medzi vymieňaným a vymeneným tovarom. Nevyhovujúci tovar Kupujúci zasiela bez známok používania, čistý, nepoškodený, s neodstránenými štítkami od výrobcu, v pôvodnom obale, spolu s faktúrou a kópiou dokladu o zaplatení na adresu Santos SK s.r.o, P.O.BOX č. 6, 666 01 Tišnov, Česká republika, do 14 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Tovar zasielajte doporučene. Pri posielaní výrobkov späť Kupujúci použije vhodný obal, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu a pokrčeniu výrobku. Záruka vrátenia peňazí a výmeny tovaru platí len pre nepoškodený a nepoužitý tovar, s pôvodnými štítkami od výrobcu! Informujte nás e-mailom o zaslaní tovaru na danaeshop@santos.sk.
 • Tovar zasielajte naspäť v pevnom obale, najlepšia je krabica, alebo obal v ktorom vám bol tovar doručený, aby nedošlo k poškodeniu tovaru.
 • Objednanú spodnú bielizeň (nohavičky, tangá, plavky) je Kupujúci povinný skúšať iba na vlastnú spodnú bielizeň!

9. Záruka vrátenia peňazí

 • Kupujúci má možnosť vrátiť tovar Predávajúcemu bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Tovar bude nepoškodený, nepraný, zabalený, s neodstránenými štítkami od výrobcu. Kupujúci v tomto prípade hradí náklady na dopravu a doručenie tovaru od Kupujúceho k Predávajúcemu. Tovar zasielajte doporučene na adresu: Santos SK s.r.o, P.O.BOX č. 6, 666 01 Tišnov, Česká republika, spolu s faktúrou, kópiou dokladu o zaplatení a žiadosťou o vrátenie peňazí. Na žiadosť o vrátenie peňazí uveďte číslo účtu a názov účtu, kam si želáte poslať peniaze. Platba bude prevedená do 14 dní od vrátenia tovaru Predávajúcemu, v prípade vrátenia nepoškodeného tovaru, s neodstránenými štítkami od výrobcu, Kupujúcim. Informujte nás e-mailom o vrátení tovaru na danaeshop@santos.sk. Tovar zasielajte naspäť v pevnom obale, najlepšia je krabica, alebo obal v ktorom vám bol tovar doručený, aby nedošlo k poškodeniu tovaru.

10. Záručné podmienky a reklamácia

 • Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň doručenia tovaru Kupujúcemu.
 • Záruka je poskytnutá len na tovar, ktorý sa dá jednoznačne identifikovať čo do typu, výrobcu, veľkosti... Jednoznačným identifikátorom tovaru je štítok od výrobcu na tovare. Štítok od výrobcu z tovaru nikdy neodstraňujte!
 • Predávajúci zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa však na chyby spôsobené nešetrným či nevhodným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Pri praní a čistení bielizne rešpektujte pracie symboly uvedené výrobcom na štítku.
 • Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
 • Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený. Reklamovať možno len tovar s originálnym, neodstráneným štítkom od výrobcu.
 • Pri uplatnení reklamácie kupujúci doručí tovar na adresu: Santos SK s.r.o, P.O.BOX č. 6, 666 01 Tišnov, Česká republika. Reklamovaný tovar musí čistý, mechanicky nepoškodený. Kupujúci pripojí k reklamovanému tovaru popis chyby, kópiu faktúry a dokladu o zaplatení a telefonický kontakt na seba. Každú reklamáciu Predávajúci vybavujeme bez zbytočného odkladu do 30 dní a o jej priebehu Kupujúceho informuje elektronicky. Informujte nás e-mailom o zaslaní reklamácie na danaeshop@santos.sk.
 • Tovar zasielajte v pevnom obale, najlepšia je krabica, alebo obal v ktorom vám bol tovar doručený, aby nedošlo k poškodeniu tovaru.
 • Drobná zmena dizajnu je vyhradená a nie je predmetom reklamácie.
 • Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na www.danaeshop.sk.
 • Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou pomocou tzv. Alternatívneho riešenia sporov, pomocou platformy ODR http://ec.europa.eu/customers/odr/, prípadne pomocou subjektu mimosúdneho riešenia sporov. Odporúčame sa obrátiť najskôr na Predávajúceho e-mailom na danaeshop@santos.sk.

11. Ochrana osobných údajov

 • Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
 • Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru na www.danaeshop.sk Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracovaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupnením a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.
 • Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Predávajúceho po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u Predávajúceho namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracované na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.
 • Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracovaním osobných údajov sprostredkovateľa.
 • Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.
 • Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.

12. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

 • Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
 • Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
 • V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.
 • Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

13. Záverečné ustanovenia

 • Pri nákupe tovaru na stránke www.danaeshop.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu.
 • Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.danaeshop.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.
 • Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.danaeshop.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránky www.danaeshop.sk.
 • Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na www.danaeshop.sk.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo tieto OP kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto OP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.danaeshop.sk.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
 • Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s OP predávajúceho.

Kategórie e-shopu