Garancia Vianoce - Nakupujte dnes - Výmena zadarmo - Tovar môžete po Vianociach vrátiť

Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia

 • Tento reklamačný poriadok upravuje postup spoločnosti Santos SK s. r. o., Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35926350, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 35312/B (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci"), pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na www.danaeshop.sk, a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany") s tým súvisiace.
 • Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na www.danaeshop.sk, ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich, sa riadi podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
 • Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na www.danaeshop.sk, ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov .
 • Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným.
 • Reklamačný poriadok je verejne dostupný na www.danaeshop.sk.

2. Kontrola tovaru pri prevzatí

 • Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 • Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.
 • Ak Kupujúci zistí nekompletnosť tovaru, alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch pracovných dní od prevzatia zásielky, uplatniť u Predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.
 • Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na www.danaeshop.sk bez zbytočného odkladu, podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

3. Záručné podmienky a záručná doba

 • Na dodaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 • Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje.
 • Kupujúci zašle reklamovaný tovar Predávajúcemu na vlastné náklady na adresu: Santos SK s.r.o., P.O.BOX č. 6, 666 01 Tišnov, Česká repoblika.
 • Náklady na dodanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci.
 • Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 • Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
 • Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie, ktoré mu bude zaslané na adresu doručenia, resp. elektronickou formou na mailovú adresu Kupujúceho.
 • Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude zaslaný na adresu doručenia.

4. Záverečné ustanovenia

 • Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.danaeshop.sk

Kategórie e-shopu